ފުރުތަމަ ސަފްޙާ 2016 Aug 24

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ހިޖާބް އަޅަން ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ވޯކްޝޮޕް ނިންމާލައިފި

މި ވޯރކްޝޮޕްގައި ޖުމްލަ 35 ފަރާތަކުން ބައިވެރވެފައިވޭ

1 ގަޑި ކުރިން

ސްވެޑަންގެ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ލީގަށް ދިވެހި ދެ ކުޅުންތެރިން

ހަމަސް ދުވަހުގެ މި ދަތުރުގައި، މި ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ޚާއްސަ ތަމްރީން ތަކަކާއި އަދި ސްވެޑަންގެ ލީގްގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

1 ދުވަސް ކުރިން

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލްގެ 2016 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ކުރެހުމުގެ މައުރަޒު ހުޅުވުން

މި މައުރިޒަށް ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް އެ ކުދީންގެ މަސައްކަތްތަށް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

1 ދުވަސް ކުރިން

"އެން.ސީ.އޭ-އަލްކައުން މަދަހަ މުބާރާތް ރަންއަޑު 1437″ ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ހަފްލާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ދެއްވެވި އިނާމްގެ އިތުރުން ކުލިކް ކޮންޕިއުޓާރސް އާއި އަލްކައުންގެ ފަރާތުން ވަނީ އިނާމް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

1 ދުވަސް ކުރިން

ކިއްސަރު ފެއަރ ގެ ތައްޔާރީތައް މަހިބަދޫގައި ފަށައިފި

މި ފެށޭ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 1 ން 2 ކަށް މަހިބަދޫގައި މި ފެއަރ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވޭ

1 ދުވަސް ކުރިން

ޗައިނާގެ މާހައުލާއި ސަޤާފަތް ބަލާލުމުގެ ގޮތުން 10 ޒުވާނުން ޗައިނާއަށް ފުރައިފި

ޖުމްލަ 10 ބައިވެރިންނާއި އެއް އޮފިޝަލަކު ހިމެނޭ ރާއްޖޭގެ ވަފްދު މިއަދު ފުރާފައިވާއިރު، މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިންނަށް ޗައިނާގެ ތަފާތު ހިސާބުތަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ގެ ފަރާތުން އދ. އަތޮޅުގައި ޖޮބްފެއަރއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި

ެއަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮގަސްޓްމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޅ.ހިންނަވަރުގައި ބޭސިކް ނެޓްބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ފަށައިފި

މިކޯހުގައި ޖުމްލަ 26 ބައިވެރިން ބައިވެރިވި

1 ހަފްތާ ކުރިން