ފުރުތަމަ ސަފްޙާ 2015 Oct 05

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

އއ.މަތިވެރި ފުޓްސަލް ދަނޑު ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަބްދުލް މުހުސިން ހަމީދު ރޭ ހުޅުވައިފި.

މަތިވެރި ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވުމަށް ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދަނޑު ހުޅުވައި ދެއްވީ ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަބްދުލް މުހުސިން ހަމީދުއެވެ.

1 ދުވަސް ކުރިން

ކުޅިވަރު މެނިފެސްޓޯ ޔަގީން

ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ސަރުކާރުން އަޅުއްވައިދެއްވާ ފުޓްސެލް ދަނޑުތައް ރަސްމީގޮތުން ހުޅުއްވައިދެއްވުން

1 ހަފްތާ ކުރިން

ސަރުކާރުން އެޅި 30 ފުޓްސަލް ދަނޑު ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

30 ފުޓްސަލް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުޅުވައިދެއްވައިފި

1 ހަފްތާ ކުރިން

މޯލްޑިވްސް އޯޕަން 2015 ސާރފިން އެންޑް ބޮޑީބޯޑިން މުބާރާތުގައި ނިންމުމުގެ ރަސްމިތްޔާތު

ދެވަނަ އަހަރީ މޯލްޑިވްސް އޯޕަން 2015 ސާރފިން އެންޑް ބޮޑީބޯޑިން މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިތްޔާތު 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 ވަނަަ ދުވަހުގެ ހަވީރުވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއިބެހޭ ބިލް، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއިބެހޭ ބިލް، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ "ސިވިލްސާވިސް ބެޑްމިންޓަން" މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ޓީމު ހޯދައިފި.

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ "ސިވިލްސާވިސްބެޑްމިންޓަން" މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ޓީމުހޯދައިފިއެެވެ. 

1 ހަފްތާ ކުރިން

ފަރުމާ: ޔޫތު އާރޓް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ފެއަރ 2015 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ފަރުމާއަކީ ޒުވާނުންގެ ކިބައިގައި ހުރި އެކިއެކި ފަންނުވެރި

1 މަސް ކުރިން

Downloads
Events
  • ފަރުމާ އިނޮވޭޝަން ފެއަރ