ފުރުތަމަ ސަފްޙާ

...

ފަރުމާ: ޔޫތު އާރޓް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ފެއަރ 2015 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން


ފަރުމާއަކީ ޒުވާނުންގެ ކިބައިގައި ހުރި އެކިއެކި ފަންނުވެރި

...

އިންޓަރ އޮފީސް ބިލިއާޑް މުބާރާތް


މޯލްޑިވްސް ޕޫލް ބިލިއާޑްއެސޯސިއޭޝަން އެމްޕީބީއޭ އިން
...

ކ.ހުރާ ކޭމްޕް ސައިޓްގައި ކުރަންހުރި މަރާމަތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް، ބުރޯހުޑު ކޮންސްޓްރެކްޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފި.


ޒުވާނުންގެ އެކިއެކި ކޭމްޕްތަކާއި، ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ އިތުރުން ސްކޫލުކުދިންގެއެކި ހަރަކާތްތައް