ފުރުތަމަ ސަފްޙާ 2016 Feb 13

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ތ.ތިމަރަފުށީގައި ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ތ.ތިމަރަފުށީ ޔޫތުސެންޓަރ ގުޅިގެން 08 ފެބްރުއަރީ 2016އިން 13 ފެބްރުއަރީ 2016އަށް .ތިމަރަފުށީގައި ފިޒިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

1 ދުވަސް ކުރިން

ތ.ތިމަރަފުށީގައި ނެޝަނަލް ވޮލީބޯލް ރެފްރީސް ޓްރެއިނިންގ ކޯހެއް ފަށައިފި

ތިމަރަފުށީގައި 08 ފެބްރުއަރީ 2016އިން 16 ފެބްރުއަރީ 2016 އަށް ވޮލީބޯޅައިގެ ދާއިރާއިން ރެފްރީން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯހެއް ފެށިއްޖެއެވެ.

1 ދުވަސް ކުރިން

ރ. އުނގޫފާރުގައި ބޭސިކް ފުޓްބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ފަށައިފ

ރ.އުނގޫފާރުުގައި 08 ފެބްރުއަރީ 2016އިން 14 ފެބްރުއަރީ 2016އަށް ބޭސިކް ފުޓްްބޯލް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ފެށިއްޖެއެވެ.

1 ދުވަސް ކުރިން

ސ.ގަމުގައި ނެޓްބޯލް ލެވަލް 1 އަމްޕަޔަރިންގ ކޯހެއް ފަށައިފި

4 ފެބްރުއަރީ 2016އިން 11 ފެބްރުއަރީ 2016އަށް ނެޓްބޯލް ލެވަލް 1 އަމްޕަޔަރިންގ ކޯހެއް ފެށިއްޖެއެވެ

1 ދުވަސް ކުރިން

ހއ.މާރަންދޫގައި ވޮލީބޯޅަ ރެފްރީން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯހެއް ފަށައިފި

ހއ.މާރަންދޫގައި 31 ޖަނަވަރީ 2016 އިން 08 ފެބްރުއަރީ 2016 އަށް ވޮލީބޯޅައިގެ ދާއިރާއިން ރެފްރީން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯހެއް ފެށިއްޖެއެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަލީ މަޢުރޫފް ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޒުހޫރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

ޔޫތް މިނިސްޓްރީގައި އޮތް މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަލީ މައުރޫފްވަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން އެދާއިރާގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގުރާމުތައް އޮޅުންފިލުވާފައެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލުން ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޒުހޫރުއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޒުހޫރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ މަޝްރޫޫޢުގެ

1 ހަފްތާ ކުރިން

އައިޓީއެފް ޓެނިސް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއި ޔޫތް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

މިނިސްޓަރ ޒުހޫރު ވިދާޅުވީ މިފަދަ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރުމަށް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރައްވާ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތްތަކެއްކަމަށެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޒުހޫރު މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ބޯޑް މެންބަރު އަބްދުލް ވައްޚާބް ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީ ފަރާތުން ކުލަބުތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފައިސާ އެކުލަބަށް ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި ވާކަމަށެވެ.

1 މަސް ކުރިން