ފުރުތަމަ ސަފްޙާ 2015 Nov 29

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

މާލޭގައި ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ކޯޗިންގ ބެޑްމިންޓަން ކޯހެއް ފަށައިފި

މާލޭގައި 05 ނޮވެމްބަރ 2015 އިން 15 ނޮވެމްބަރ 2015 އަށް ބެޑްމިންޓަންގެ ދާއިރާއިން ކޯޗުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެއެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ސ.ހިތަދޫގައި ހިންގި ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ނިމެއްޖ

ސ.ހިތަދޫގައި 15 އޮކްޓޯބަރ 2015 އިން 19 އޮކްޓޯބަރ 2015 އަށް ބޭއްވި ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް 19 އޮކްޓޯބަރ 2015 (ހޯމަ) ދުވަހުގެރޭ ނިމެއްޖެއެވެ.

1 މަސް ކުރިން

މާލޭގައި ފިޓްނަސް އިންސްޓްރަކްޓަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސްއިންް 18 އޮކްޓޯބަރ 2015ން ފެށިގެން މާލޭގައި ފިޓްނަސް އިންސްޓްރަކްޓަރ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

1 މަސް ކުރިން

އައްޑޫ ސިޓީގައި ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އަތޮޅުތެރޭގައި ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ި ފިޒިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

1 މަސް ކުރިން

މާލޭގައި އެތްލެޓިކްސް ލެވެލް 1 ކޯޗިންގ ކޯހެއް ފަށައިފި

ް މާލޭގައި 08 އޮކްޓޯބަރ 2015 އިން 17 އޮކްޓޯބަރ 2015 އަށް އެތްލެޓިކްސްގެ ދާއިރާއިން ކޯޗުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެއެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯލް ކޯޗިންގ ކޯސް ނިމިއްޖެ

ފ.ނިލަންދޫގައި ބޭއްވި ފުޓްބޯލްް ކޯޗިންގ ކޯސް 09 އޮކްޓޯބަރ 2015 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ނިމިއްޖެއެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ޒުވާނުންގެ އިނާމް 2015

މި އަހަރު ޒުވާނުންގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތަފާތު 10 ދާއިރާއަކުންނެވެ.

1 މަސް ކުރިން

ރ.ދުވާފަރު ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

ރ.ދުވާފަރުގައި ބޭއްވި ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް 07 އޮކްޓޯބަރ 2015 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ނިމިއްޖެއެވެ.

1 މަސް ކުރިން

މާލޭގައި ބެޑްމިންޓަން ލެވެލް 1 އަމްޕަޔަރިންގ ކޯހެއް ފަށައިފި

މާލޭގައި 05 އޮކްޓޯބަރ 2015 އިން 20 އޮކްޓޯބަރ 2015 އަށް ބެޑްމިންޓަންގެ ދާއިރާއިން އަމްޕަޔަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެއެވެ.

1 މަސް ކުރިން