ފުރުތަމަ ސަފްޙާ 2016 Feb 09

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ސ.ގަމުގައި ނެޓްބޯލް ލެވަލް 1 އަމްޕަޔަރިންގ ކޯހެއް ފަށައިފި

4 ފެބްރުއަރީ 2016އިން 11 ފެބްރުއަރީ 2016އަށް ނެޓްބޯލް ލެވަލް 1 އަމްޕަޔަރިންގ ކޯހެއް ފެށިއްޖެއެވެ

1 ދުވަސް ކުރިން

ހއ.މާރަންދޫގައި ވޮލީބޯޅަ ރެފްރީން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯހެއް ފަށައިފި

ހއ.މާރަންދޫގައި 31 ޖަނަވަރީ 2016 އިން 08 ފެބްރުއަރީ 2016 އަށް ވޮލީބޯޅައިގެ ދާއިރާއިން ރެފްރީން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯހެއް ފެށިއްޖެއެވެ.

1 ދުވަސް ކުރިން

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަލީ މަޢުރޫފް ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޒުހޫރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

ޔޫތް މިނިސްޓްރީގައި އޮތް މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަލީ މައުރޫފްވަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން އެދާއިރާގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގުރާމުތައް އޮޅުންފިލުވާފައެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލުން ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޒުހޫރުއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޒުހޫރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ މަޝްރޫޫޢުގެ

1 ހަފްތާ ކުރިން

އައިޓީއެފް ޓެނިސް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއި ޔޫތް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

މިނިސްޓަރ ޒުހޫރު ވިދާޅުވީ މިފަދަ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރުމަށް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރައްވާ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތްތަކެއްކަމަށެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޒުހޫރު މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ބޯޑް މެންބަރު އަބްދުލް ވައްޚާބް ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީ ފަރާތުން ކުލަބުތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފައިސާ އެކުލަބަށް ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި ވާކަމަށެވެ.

1 ހަފްތާ ކުރިން

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު ބައްދަލުކުރައްވުން.

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަބްދުލް މުހުސިން ހަމީދުއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

1 ހަފްތާ ކުރިން

ނޫސް ބަޔާން

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ސޯޝަލް މީޑިއާއާއި އެހެނިހެން މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތަކުގައި ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަތަކައް

1 ހަފްތާ ކުރިން

މާލޭގައި ސްވިމިންގ އޮފިޝަލް ޓްރޭނިންގ ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

ް 23 ނޮވެމްބަރ އިން 05 ޑިސެމްބަރ 2015ގެ ނިޔަލަށް ހިންގުނު ސްވިމިންގ އޮފިޝަލް ކޯހުން ފާސްވި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބާއްވާފިއެވެ.

1 މަސް ކުރިން